Zoey Grossman For Oyster #86

Zoey Grossman for Oyster #86, styling by Cat Wennekamp.  Taken from Touchpuppet

All images © Zoey Grossman

Zoey Grossman For Oyster #86

Zoey Grossman For Oyster #86

Zoey Grossman For Oyster #86

Zoey Grossman For Oyster #86

Zoey Grossman For Oyster #86

Zoey Grossman For Oyster #86

Zoey Grossman For Oyster #86

Zoey Grossman For Oyster #86

Zoey Grossman For Oyster #86

Zoey Grossman For Oyster #86